اهداف آموزش مداوم


      تداوم آموزش فارغ التحصيلان به منظور پاسخگويي به نيازهاي متغير اجتماعي از طريق اجراي دوره هاي متنوع آموزش مداوم، امكان پذير است. بدين منظور واحد آموزش مداوم با هدف ارتقاء مستمر كيفيت دانش، نگرش و عملكرد جامعه پزشكي با اجراي برنامه هاي آموزش مداوم براساس نيازسنجي، تعيين اهداف و عناوين برنامه ها در اين زمينه فعاليت دارد.

مهمترين اهداف آموزش مداوم عبارتند از :

- حفظ و ارتقاء دانش حرفه اي ارائه كنندگان خدمات بهداشتي درماني

- بهبود نگرش حرفه اي ارائه كنندگان خدمات بهداشتي درماني

- افزايش مهارتهاي حرفه اي ارائه كنندگان خدمات بهداشتي درماني

- كمك به درك بهتر جامعه پزشكي از نيازهاي در حال تغيير جامعه

- به روز شدن دانش جامعه پزشكي

- سازماندهی مجدد (Reorganization)

- معلومات موجود جامعه پزشكي

- افزايش مسئوليت پذيري در جامعه پزشكي

- تجديد ديدار و تبادل افكار و عقايد با همكاران در دوره هاي آموزش مداوم

- بهبود قابليتها، تواناییها و ظرفیتهای ( Competences ) جامعه پزشكي به عنوان:

Self directed Learner, Problem Solver, Critical Thinker, Manager, and Communicator

         از ديگر وظايف آموزش مداوم در اجراي برنامه ها مي توان به توسعه کمي و کيفي برنامه هاي آموزشي، تعيين مدير برنامه، تنظيم بروشور برنامه و پيگيري درخواست مجوز، هماهنگي نهايي با اساتيد در مورد زمان و عنوان سخنراني و ارسال دعوتنامه به آنان، ثبت نام و حضور و غياب از شركت كنندگان هماهنگي تداركات و سمعي بصري ، صدور گواهي براي سخنرانان و شركت كنندگان و ... اشاره نمود

 

رسالت مرکز:

      مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی یاسوج متناسب با قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی با اهداف و رسالت ذيل فعالیتهای خود را طراحی و برنامه ریزی نموده و لازم الاجرا می داند.

       - حفظ و تقویت آموخته های پیشین

       - حفظ و ارتقاء مهارت های کسب شده قبلی

       - آشنایی با تازه های علمی و عملی حرفه اي گروههای هدف

       - افزایش کارایی مدیریتی بالینی و به تبع آن افزایش کیفی خدمات بهداشتی – درمانی

       - افزایش کارایی مدیریتی خدمات بهداشتی با برگزاری دوره های متدولوژی آموزشی – مدیریتی

       - آشنا كردن جامعه پزشكي با سياست ها، جهت گيري ها و اولويت هاي بهداشتي- درماني كشور و جلب مشاركت جامعه پزشكي

       - برنامه ريزي و اجراي آموزش هاي حضوري و غيرحضوري و ترغيب مشمولين قانون به فعاليت هاي پژوهشي، تأليف، ترجمه و مقاله نويسي

      حيطه موضوعات آموزش مداوم شامل دانش و مهارت هايي هستند كه متخصصين فن به عنوان علوم پايه پزشكي، اصول طب باليني و مراقبت هاي پيشگيري، شناسايي نموده و مورد بحث و آموزش قرار مي گيرند.

      گروه هدف فعالیت های آموزش مداوم كليه شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته پزشكي بر مبناي متن قانون بوده که شامل : پزشك عمومي ، دندانپزشك ، دكتر داروساز، كليه متخصصين علوم باليني و دكتراي حرفه اي علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی و دكترای علوم بهداشتی و كلیه شاغلان حرف وابسته پزشكی ( نظیر پرستار ، ماما ، فیزیوتراپ ، شنوايي سنج ، بينايي سنج،تغذیه و … )

      برنامه های این مرکز از انواع فعالیت های سمینار ، كارگاه ,كنفرانس علمي ، برنامه های مدون،كنگره و دوره های آموزشی كوتاه مدت حرفه ای تشكیل شده است.در حال حاضر تلاش بر ورود به عرصه E-Learning ، فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و خودآموز نیز در صدر برنامه ها قرار گرفته است .

      این مرکز، طراحی و ارایه برخی از فعالیتها را با همکاری سایر سازمانها ، گروه ها، بخش ها و واحد های زیر مجموعه ( مانند: بیمارستانها ، مراکز بهداشتی ،درمانی ،آموزشی و پژوهشی ، معاونت ها ، دانشکده ها ، سازمان نظام پزشکی و پرستاری و ... ) به انجام رسانده و لیکن بر فعالیت های آموزشی آنها نظارت داشته و مسوولیت طراحی و کیفیت فعالیتها بعهده مرکز می باشد .

     در نهایت امیدواریم که با اجراء برنامه ها و ارزیابی عملکرد خود از میزان دستیابی به نتایج مورد انتظار از طرق مختلف اعم از تشکیل جلسات منظم و مکرر کمیته آموزش مداوم و به بحث و گفتگو گذاردن حاصل تجزیه- تحلیل نیازسنجی ها و ارزشیابی های بدست آمده از دیدگاه مشمولین ، متخصصین و کارشناسان مربوطه و دخیل دادن آنها درطراحی و اجراء برنامه های آتی ، به اهداف مذکور ( حفظ ، توسعه و ارتقاء دانش و مهارت گروه های هدف ) دست پیدا کرده تا بتوانیم با تغییر در توانمندی و عملکرد گروه های هدف در بهبود سطح کیفی مراقبت ها و خدمات بهداشتی و سرانجام ، در ارتقاء سطح سلامت عمومی جامعه سهیم باشیم .

      تداوم آموزش فارغ التحصيلان بمنظور پاسخگويي به نيازهاي متغير اجتماعي از طريق اجراي دوره هاي متنوع آموزش مداوم، امكان پذير است.بدين منظور واحد آموزش مداوم با هدف ارتقاء مستمر كيفيت دانش، نگرش و عملكرد جامعه پزشكي با اجراي برنامه هاي آموزش مداوم براساس نيازسنجي، تعيين اهداف و عناوين برنامه ها در اين زمينه فعاليت داردمهمترين اهداف آموزش مداوم عبارتند از :
 
      
حفظ و ارتقاء دانش حرفه اي ارائه كنندگان خدمات بهداشتي درماني

       بهبود نگرش حرفه اي ارائه كنندگان خدمات بهداشتي درماني

       افزايش مهارتهاي حرفه اي ارائه كنندگان خدمات بهداشتي درماني 

       كمك به درك بهتر جامعه پزشكي از نيازهاي در حال تغيير جامعه

       به روز شدن دانش جامعه پزشكي سازماندهی مجدد (Reorganization)

       معلومات موجود جامعه پزشكي

      افزايش مسئوليت پذيري در جامعه پزشكي

       تجديد ديدار و تبادل افكار و عقايد با همكاران در دوره هاي آموزش مداوم

       بهبود قابليتها، تواناییها و ظرفیتهای (Competences) جامعه پزشكي به عنوان:Self directed Learner, Problem Solver, Critical Thinker, Manager, and Communicator

     از ديگر وظايف آموزش مداوم در اجراي برنامه ها مي توان به توسعه کمي و کيفي برنامه هاي آموزشي، تعيين مدير برنامه، تنظيم بروشور برنامه و پيگيري درخواست مجوز، هماهنگي نهايي با اساتيد در مورد زمان و عنوان سخنراني و ارسال دعوتنامه به آنان، ثبت نام و حضور و غياب از شركت كنندگان هماهنگي تداركات و سمعي بصري ، صدور گواهي براي سخنرانان و شركت كنندگان و ... اشاره نمود.


 
رسالت مرکز : 

      مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی یاسوج متناسب با قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی با اهداف و رسالت ذيل فعالیتهای خود را طراحی و برنامه ریزی نموده و لازم الاجرا می داند.

-      حفظ و تقویت آموخته های پیشین

-      حفظ و ارتقاء مهارت های کسب شده قبلی 

-      آشنایی با تازه های علمی و عملی حرفه اي گروههای هدف 

-      افزایش کارایی مدیریتی بالینی و به تبع آن افزایش کیفی خدمات بهداشتی – درمانی 

-      افزایش کارایی مدیریتی خدمات بهداشتی با برگزاری دوره های متدولوژی آموزشی - مدیریتی 

-     آشنا كردن جامعه پزشكي با سياست ها، جهت گيري ها و اولويت هاي بهداشتي- درماني كشور و جلب مشاركت جامعه پزشكي 

-     برنامه ريزي و اجراي آموزش هاي حضوري و غيرحضوري و ترغيب مشمولين قانون به فعاليت هاي پژوهشي، تأليف، ترجمه و مقاله نويسي حيطه موضوعات آموزش مداوم شامل دانش و مهارت هايي هستند كه متخصصين فن به عنوان علوم پايه پزشكي، اصول طب باليني و مراقبت هاي پيشگيري، شناسايي نموده و مورد بحث و آموزش قرار مي گيرند.

    گروه هدف فعالیت های آموزش مداوم كليه شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته پزشكي بر مبناي متن قانون بوده که شامل

    پزشك عمومي ، دندانپزشك ، دكتر داروساز، كليه متخصصين علوم باليني و دكتراي حرفه اي علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی و دكترای علوم بهداشتی و كلیه شاغلان حرف وابسته پزشكی ( نظیر پرستار ، ماما ، فیزیوتراپ ، شنوايي سنج ، بينايي سنج،تغذیه و

     برنامه های این مرکز از انواع فعالیت های سمینار ، كارگاه ,كنفرانس علمي ، برنامه های مدون،كنگره و دوره های آموزشی كوتاه مدت حرفه ای تشكیل شده است.در حال حاضر تلاش بر ورود به عرصه E-Learning ، فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و خودآموز نیز در صدر برنامه ها قرار گرفته است

     این مرکز، طراحی و ارایه برخی از فعالیتها را با همکاری سایر سازمانها ، گروه ها، بخش ها و واحد های زیر مجموعه ( مانند: بیمارستانها ، مراکز بهداشتی ،درمانی ،آموزشی و پژوهشی ، معاونت ها ، دانشکده ها ، سازمان نظام پزشکی و پرستاری و ... ) به انجام رسانده و لیکن بر فعالیت های آموزشی آنها نظارت داشته و مسوولیت طراحی و کیفیت فعالیتها بعهده مرکز می باشد .

      در نهایت امیدواریم که با اجراء برنامه ها و ارزیابی عملکرد خود از میزان دستیابی به نتایج مورد انتظار از طرق مختلف اعم از تشکیل جلسات منظم و مکرر کمیته آموزش مداوم و به بحث و گفتگو گذاردن حاصل تجزیه- تحلیل نیازسنجی ها و ارزشیابی های بدست آمده از دیدگاه مشمولین ، متخصصین و کارشناسان مربوطه و دخیل دادن آنها درطراحی و اجراء برنامه های آتی ، به اهداف مذکور ( حفظ ، توسعه و ارتقاء دانش و مهارت گروه های هدف ) دست پیدا کرده تا بتوانیم با تغییر در توانمندی و عملکرد گروه های هدف در بهبود سطح کیفی مراقبت ها و خدمات بهداشتی و سرانجام ، در ارتقاء سطح سلامت عمومی جامعه سهیم باشیم .

     اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي در راستاي ارتقاء سلامت، از طريق آموزش مداوم به تمامي دانش آموختگان جامعه پزشكي، تدوين سياست هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور با هدف حمايت از مشمولين و تدوين استانداردهاي آموزش مداوم جامعه پزشكي و اعتباربخشي مراكز آموزش مداوم جهت ارتقاء كيفيت آموزش مداوم انجام وظيفه مي كند

       و در این راستا اقدام به راه اندازی سامانه یکپارچه آموزش مداوم جامعه پزشکی نموده است. امكانات اين سامانه به شرح زير ميباشد

      اطلاع رساني مطلوب از رويدادهاي آموزش مداوم به مشمولين قانون آموزش مداوم ، جستجوي برنامه هاي آموزش مداوم توسط مشمولين و مراكز آموزش مداوم ، ثبت نام در برنامه هاي حضوري وغيرحضوري توسط مشمولين ، كاهش زمان ثبت نام مشمولين در برنامه ها با توجه به ثبت اطلاعات اوليه مشمول در سامانه و عدم نياز به ورود اطلاعات تكراري، امكان اطلاع رساني به دبيران برنامه ها و مشمولين از طريق پيام كوتاه و پست الكترونيكي ،  مشاهده كارنامه آموزش مشمول با توجه به تجمع اطلاعات برنامه هاي مشمولين ، مديريت لیست ثبت نامي مشمولين در برنامه ها،  تكميل و ارسال مجوز برنامه هاي آموزش مداوم توسط مراكز آموزش مداوم از طريق سامانه و حذف روند طولاني ارسال مستندات كاغذي  كاهش زمان دسترسي ستاد به اطلاعات مجوزهاي صادره توسط مراكز آموزش مداوم و حذف سيستم كاغذي شدن ثبت مجوز مراكز آموزشي Online تسهيل روال صدور مجوز با توجه به امكان ارسال و دريافت پيام براي مراكز آموزش مداوم و ستاد  ... 


جستجو