برنامه باز آموزی سال 1399 - سه ماهه دوم

ردیف

عنوان برنامه

  تاریخ اجرا    

لینک دسترسی به منابع  

توضیحات      

1

مراقبت تنفسی از بیمار تحت ونتیلاتور

99/06/05

 سمپوزيوم مراقبت هاي تنفسي
/Portals/275/Dr_Taheri%20Fard.pdf
ونتیلاتور

 

2 احیا قلبی ریوی پایه 99/06/12    

3

احیا قلبی ریوی پیشرفته  

99/06/19

ehyaye_ghalbi_riavi_cpr.pdf

Airway management in CPR 2020 .pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جستجو