کارکنان

 

 

 

 

 

 

 

 کارشناسان برنامه های حضوری آموزش مداوم:

 

نام ونام خانوادگی:  زینب سلیمی

 

مدرک ورشته تحصیلی: کارشناسی ارشد – مهندسی هسته ای


 

نام و نام خانوادگی: کبری یوسفوند

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری

 

 

1)          تهیه برنامه عملیاتی سالیانه حوزه آموزش مداوم دانشگاه/دانشکده

2)          تهیه مستندات جهت برگزاری کمیته های مرتبط و پیگیری و اجرای مصوبات

3)          شرکت در جلسات کمیته های تخصیص امتیاز برنامه آموزش مداوم و ماده ۶ آموزش مداوم 

4)          صدور گواهی های شرکت کنندگان و سخنرانان مطابق ضوابط

5)          ارزیابی و تخصیص امتیاز برنامههای آموزش مداوم خارج از کشور

6)          صدور گواهی پایان دوره (دوره پنج ساله) برای تمدید پروانه کار مشمولین

7)           صدور مجوز اجرای برنامهها در موارد پیش بینی شده در آیین نامه و ضوابط آموزش مداوم

8)           صدور مجوز و نظارت بر آموزش های آزاد حوزه آموزش مداوم در سطح منطقه تحت پوشش

9)           نیازسنجی و تعیین اولویت های آموزشی مشمولین بر اساس نیاز مشمولان قانون در حوزه جغرافیایی تحت پوشش دانشگاه

10)        مطالعه قوانین، آیین نامه ها، ضوابط، استانداردها و دستورالعمل های ابلاغ شده در خصوص آموزش مداوم

11)       هماهنگی و ایجاد ارتباط با دیگر بخش های دانشگاهی و خارج دانشگاهی در راستای توسعه کمی و کیفی برنامههای آموزش مداوم

12)        هماهنگی در اجرا و توسعه برنامههای آموزش مداوم و تسهیل فرایندهای مربوطه

13)        مستندسازی تهیه و ارائه گزارش عملکرد آموزش مداوم به صورت دوره ای به حوزه آموزش مداوم وزارت متبوع

14)        اجرای برنامه مه های آموزش مداوم با تأکید بر رویکرد هزینه اثربخشی

15)       اجرای برنامه های آموزش مداوم با اولویت استفاده از منابع فیزیکی و نیروی انسانی موجود در دانشگاه/دانشکده برای کاهش هزینه ها

16)        ارتقاء و توسعه روشهای آموزش مداوم با تأکید بر روش های نوین مانند آموزش الکترونیک

17)        انجام سایر امور مرتبط با شغل مورد تصدی حسب نظر مقام مافوق

18)  مسئولیت هماهنگی و نظارت بر کلیه امور برنامه ریزی آموزش مداوم

19) پاسخ به کلیه مکاتبات قسمت برنامه ریزی و اقدامات مورد نیاز

20) ایجاد هماهنگی بین پرسنل قسمت برنامه ریزی و بهبود مستمر فرآیند جاری این بخش

21) عضویت در کمیته آموزش مداوم

22) تحویل به موقع تقویم نهایی ماهیانه برنامه به مدیر مرکز

23)  پیگیری گام به گام مراحل اعتبار بخشی و نیل به استانداردهای آموزش مدام

 

24) پاسخگویی نهایی به ارباب رجوع قسمت برنامه ریزی

25) ارزشیابی و نیازسنجی برنامه ها

26) تکمیل فرم مشخصات برنامه و ثبت در سامانه آموزش مداوم

27) حضور و غیاب مشمولین در برنامه ها

28) اعلام برنامه پس از صدور مجوز به دبیر علمی برنامه

29) ارزیابی و ارزشیابی برنامه تکمیل فرم نایی ارزیابی

30) اطلاع رسانی به مشمولین از طریق پیامک

31) الویت بندی برنامه ها بر اساس نیازسنجی

32) تهیه کلیه فرم های برنامه ها پ

33) تهیه ملزومات برنامه

34) هماهنگی های لازم جهت اجرای برنامه

35) هماهنگی با دبیر علمی برنامه

36) هماهنگی مکان اجرای برنامه

37) ارزیابی سخنران برنامه

38) ارزیابی محتوای آموزشی

39) ارزیابی سخنرانان برنامه

40) ارزیابی برنامه های حضوری

41) ارسال مستندات به وزارت متبوع

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی: منصوره جمشیدیان

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد - انفورماتیک پزشکی

پست سازمانی: کارشناس مسئول بخش باز آموزی غیرحضوری آموزش مداوم 

 

 

شرح وظایف

 

       1)          تهیه برنامه عملیاتی سالیانه حوزه آموزش مداوم دانشگاه/دانشکده

2)          تهیه مستندات جهت برگزاری کمیته های مرتبط و پیگیری و اجرای مصوبات

3)          شرکت در جلسات کمیته های تخصیص امتیاز برنامه آموزش مداوم و ماده ۶ آموزش مداوم 

4)          صدور گواهی های شرکت کنندگان و سخنرانان مطابق ضوابط

5)          ارزیابی و تخصیص امتیاز برنامههای آموزش مداوم خارج از کشور

6)          صدور گواهی پایان دوره (دوره پنج ساله) برای تمدید پروانه کار مشمولین

7)          نیازسنجی و تعیین اولویت های آموزشی مشمولین بر اساس نیاز مشمولان قانون در حوزه جغرافیایی تحت پوشش دانشگاه

8)           مطالعه قوانین، آیین نامه ها، ضوابط، استانداردها و دستورالعمل های ابلاغ شده در خصوص آموزش مداوم

9)           نظارت و ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم

10)       هماهنگی و ایجاد ارتباط با دیگر بخش های دانشگاهی و خارج دانشگاهی در راستای توسعه کمی و کیفی برنامههای آموزش مداوم

11)        هماهنگی در اجرا و توسعه برنامههای آموزش مداوم و تسهیل فرایندهای مربوطه

12)        هماهنگی با سازمان ها و جوامع حرفه ای برای نیازسنجی و برگزاری دورههای آموزشی برای کادر پزشکی

13)       مستندسازی تهیه و ارائه گزارش عملکرد آموزش مداوم به صورت دوره ای به حوزه آموزش مداوم وزارت متبوع

14)        اجرای برنامه های آموزش مداوم با تأکید بر رویکرد هزینه اثربخشی

15)        اجرای برنامه های آموزش مداوم با اولویت استفاده از منابع فیزیکی و نیروی انسانی موجود در دانشگاه/دانشکده برای کاهش هزینه ها

16)        ارتقاء و توسعه روشهای آموزش مداوم با تأکید بر روش های نوین مانند آموزش الکترونیک

17)        انجام سایر امور مرتبط با شغل مورد تصدی حسب نظر مقام مافوق

 

18)  مسئولیت هماهنگی و نظارت بر کلیه امور برنامه ریزی آموزش مداوم

19) پاسخ به کلیه مکاتبات قسمت برنامه ریزی و اقدامات مورد نیاز

20) ایجاد هماهنگی بین پرسنل قسمت برنامه ریزی و بهبود مستمر فرآیند جاری این بخش

21) عضویت در کمیته آموزش مداوم

22) تحویل به موقع تقویم نهایی ماهیانه برنامه به مدیر مرکز

23)  پیگیری گام به گام مراحل اعتبار بخشی و نیل به استانداردهای آموزش مدام

 24) پاسخگویی نهایی به ارباب رجوع قسمت برنامه ریزی

25) ارزشیابی و نیازسنجی برنامه ها

26) تکمیل فرم مشخصات برنامه و ثبت در سامانه آموزش مداوم

27) ارزیابی محتوای آموزشی 

28) ارسال مستندات به وزارت متبوع

29) بانک اطلاعات برنامه های غیر حضوری

30) تهیه کلیه فرمتهای فایلهای مورد نیاز آموزش از راه دور

31) تهیه CD آموزشی برنامه و جزوات آموزشی و مقالات

32) به روز نمودن سیستم صوتی و تصویری و ضبط برنامه ها

 

 

 

 

 

 

 

جستجو