طراحی سایت
کارکنان

مدیر واحد:

نام ونام خانوادگی: امیر رضاپسند

مدرک ورشته تحصیلی: کارشناسی ارشد – مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

رتبه دانشگاهی:مربی
پست سازمانی : مسئول واحد آموزش مداوم 
نوع استخدام: رسمی
تاریخ استخدام : 1371
محل کار: آموزش مداوم


کارشناس واحد:

نام ونام خانوادگی:گیتی منصورپور

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس:32235742جستجو