محتوی علمی برنامه های غیر حضوری 1400

ردیف

عنوان برنامه

تاریخ شروع

لینک دسترسی به محتوی

1

مراقبت های پرستاری در تشنج

1400/07/10

قسمت اول 

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

2

احیای قلبی- ریوی

1400/07/10

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

3

ترومبولیتیک تراپی در استروک

1400/07/10

قسمت اول

قسمت دوم

4

گزارش نویسی پرستاری

1400/07/10

قسمت اول

قسمت دوم

5

ارزیابی سلامت جنین

1400/08/10

قسمت اول

قسمت دوم

6

اصول تغذیه در بیماران مولتیپل اسکلروزیس

1400/09/10

قسمت اول

قسمت دوم

7 مسمومیت های شایع در کودکان 1400/09/11

قسمت اول

قسمت دوم

8 تفسیر ABG 1400/10/20

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

9 هموویژولانس 1400/09/20

قسمت اول

قسمت دوم

10  بیماری های زئونوز 1400/09/20

قسمت اول

قسمت دوم

11 تنظیمات ونتیلاتور 1400/10/10 محتوی علمی
12 رتینوپاتی 1400/10/20 محتوی علمی
13 دسترسی عروقی در همودیالیز و مراقبت های پرستاری آن 1400/11/01

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

14 نوزاد سالم 1400/11/01

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت  سوم

15 مسمومیت های دارویی 1400/11/01

 

قسمت اول - دکتر باستانی

قسمت دوم - دکتر باستانی

قسمت سوم- دکتر باستانی

   
جستجو