معرفی مرکز

نظر به ضرورت آگاهي تمامي افراد جامعه پزشکي از علوم روز و از آنجا که آموزش علم و فراگيري دانش در ميان هر قشر و گروه سني شيوه اي متفاوت را طلب مي کند، لذا اين واحد آموزشي در طي دهه گذشته نسبت به برنامه ريزي و برگزاري برنامه هاي متنوع آموزشي در قالب برنامه هاي مدون، سمينار، کارگاه، سمپوزیوم، کنفرانس و خود آموزي اقدام نموده و با توجه به ارزشيابي هاي موجود رتبه ممتاز کشوری را کسب نموده و تلاش بر اين است که ضمن ارتقاي هر چه بيشتر کمي برنامه ها توجه به کيفيت را نيز در نظر داشته باشد تا رضايتمندي بيشتر دانش آموختگان گروه پزشکي جلب گردد.

دبیر مرکز

 

دبیر مرکز

نام و نام خانوادگی یوسف جمشيدبيگي

رشته : آموزش پرستاری داخلی و جراحی

مرتبه : مربی - عضو هیئت علمي

ایمیل:  Y.jamshidbeigi@Yahoo.com

 

CV

 

 

 

 

 
جستجو