دبیر مرکز

 

 

دبیر مرکز

نام و نام خانوادگی: دکتر ساناز اعظمی

رشته : دکتری بهداشت جامعه

مرتبه : استادیار

  ایمیل :aazamisanaz@gmail.com

 

CV

معرفی مرکز

نظر به ضرورت آگاهي تمامي افراد جامعه پزشکي از علوم روز و ازآنجا که آموزش علم و فراگيري دانش در ميان هر قشر و گروه سني شيوه اي متفاوت را طلب مي کند، لذا اين واحد آموزشي در طي دهه گذشته نسبت به برنامه ريزي و برگزاري برنامه هاي متنوع آموزشي در قالب برنامه هاي مدون، سمينار، کارگاه، کنفرانس و خود آموزي اقدام نموده و با توجه به ارزشيابي هاي موجود موفقيت هايي را نيز کسب نموده و تلاش براين است که ضمن ارتقاي هر چه بيشتر کمي برنامه ها توجه به کيفيت را نيز در نظر داشته باشد تا رضايتمندي بيشتر دانش آموختگان گروه پزشکي جلب گردد.

جستجو