طراحی سایت
Text/HTML

 

 

 

 

عملکرد آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی ایلام طی سال 1390لغایت 1395

 

 

 

 

 

سال

برنامه مدون

سمینار

کارگاه

کنگره

برنامه ادواری

کنفرانس

امتیاز

جمع برنامه ها

 

1390

5

1

6

 

-

1

 

13

 

1391

8

 

11

 

58

11

 

88

 

1392

12

2

16

 

28

14

 

72

 

1393

3

1

14

 

73

22

 

113

 

1394

7

 

16

 

79

22

 

125

 

1395

10

1

18

1

26

35

 

91

 

 

 

امتیاز

45

58

391

12

264

105

 

502

 

گواهی

1785

385

1896

58

5036

5981

 

15141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گواهی نهایی صادره شده پنج ساله : 574

 

کل مشمولین سایت آموزش مداوم :2590

 

دبیران علمی برنامه ها:109

 

کل برنامه ها برگزار شده طی پنج سال :502

 

جستجو