چارت

در حال حاضر دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکي ایلام زير نظر معاونت آموزشي داراي چارت تشکيلاتي زير مي باشد:

چارت فعلي آموزش مداوم

 

معاون آموزشی

 

دبیر آموزش مداوم

 

 

 

کارشناس آموزش مداوم

کارشناس آموزش مداوم

 

که اين مجموعه با نظارت معاونت آموزشي موظف به انجام موارد ذيل مي باشد:

 

1 ) صدور گواهي نهايي

3 ) نظارت و اجراي برنامه آموزش مداوم با توجه به جدول زمانبندي شده

4 ) اخذ مجوز اجراي برنامه ها

5 ) صدور گواهي شرکت در برنامه ها جهت مشمولين قانون آموزش مداوم

6 ) صدور گواهي سخنراني جهت سخنرانان برنامه هاي آموزشي

7 ) اطلاع رساني به مشمولين قانون آموزش مداوم در سطح استان و دانشگاههاي کشور

8 ) تهيه و تنظيم کتب و نشريات خود آموزي

9 ) برنامه ريزي جهت پذيرش و ثبت نام متقاضيان جامعه پزشکي و پيراپزشکي دربرنامه هاي آموزش مداوم

10) ارزشيابي برنامه ها و ارسال نتايج ارزشيابي انجام شده به اساتيد

11) صدور گواهي المثني

12) همکاري با سازمانهاي نظام پزشکي وانجمن هاي علمي جهت اجراي برنامه در شهرستانها

13) مکاتبه با واحدهاي پشتيباني و تابعه جهت همکاري در اجراي برنامه

14) اجراي آخرين دستورالعملها و بخشنامه هاي ارسالي از اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي

15) پيگيري اعتبارات آموزشي

جستجو