گواهی برنامه
 1- گواهي شركت در برنامه هاي آموزش مداوم براساس ميزان امتياز مجوز مربوطه به شرط حضور تمام وقت در برنامه به صورت امتياز كامل به شركت كنندگان اعطا مي شود.
2- سخنرانان برنامه فقط امتياز سخنراني دريافت مي نمايند، مگر اينكه به عنوان شركت كننده در تمام ساعات برنامه در جلسات حضور داشته باشند. 
3- مشمولين آن دسته از رشته هاي تخصصي كه برنامه مدون ويژه اي ندارند مي توانند كليه امتيازات را از ساير برنامه هاي آموزش مداوم ( كنگره - كنفرانس -سمينار -كارگاه و ....)كسب نمايند 
4-همچنين فوق تخصصها نيز احتياج به برنامه مدون ندارند .با اين حال فوق تخصصهاي داخلي از برنامه هاي مدون متخصصين داخلي و فوق تخصصهاي اطفال از برنامه هاي مدون متخصصين كودكان و فوق تخصصهاي جراحي از برنامه هاي مدون جراحي عمومي مي توانند مي توانند كسب امتياز نمايند
جستجو