عملکرد سال 1399

مقایسه برنامه های 96 و 97

عملکرد مرکز
 
 
 
 
 
 

 

گواهی نهایی صادره شده پنج ساله : 574

 

کل مشمولین سایت آموزش مداوم :2590

 

دبیران علمی برنامه ها:109

 

کل برنامه ها برگزار شده طی پنج سال :502

 

 

جستجو