گزيده اي از ضوابط اجرايي برنامه‌هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي
آموزش مداوم به کلیه فعالیتهاي بعد از فارغ التحصیلی که به منظور جهت حفظ مهارتهاي کسب شده و ارتقاء کیفی و کمی و آموختن مطالب و مهارتهاي جدید علمی می باشد گفته میشود که در خصوص جامعه پزشکی می تواند منجر به ارتقاء کیفی و کمی ارائه خدمات بهداشتی درمانی جامعه گردد.برنامه هاي آموزش مداوم از پنج نوع به شرح ذیل تشکیل شده است:
نوع او ل : سمینار ، کنگره ، کارگاه ، کنفرانس
نوع دوم : دوره هاي آموزشی کوتاه مدت حرفه اي
نوع سوم :برنامه هاي مدون
نوع چهارم: فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی
نوع پنجم :آموزش مستمر بالینی
نوع ششم: برنامه های غیر حضوری

 

1-9 نوع اول برنامه ها:

9.1.1 همایش ( کنگره )
گردهمایی رسمی متشکل از متخصصین و افراد با تجربه که در آن نتایج تحقیقات و پژوهشهاي انجام شده در موضوع علمی مشخص به صورت مقاله , سخنرانی و پوستر ارائه شده و به شکل دوره اي از 1 تا 5 سال یکبار تکرار می گردد طول مدت کنگره ( 3) روز یا بیشتر است , براي برگزاري هر کنگره تشکیل تعدادي کمیته تخصصی ضرورت دارد.
9.1.2 همایش بین الملل( کنگره بین المللی)
با حضور اساتید و پژوهشگران بر جسته خارجی تشکیل می گردد ((علاوه بر داشتن تعاریف همایش ملی) حداقل 20 % مقالات ارائه شده در همایش بین المللی حاصل تحقیقات و پژوهشهاي انجام شده در سایر کشورها اس.
9.1.3 هم اندیشی ( سمینار)
اجتماعات و گرد همائی که هدف از تشکیل آن بیان تازه هاي علمی , مبادله تجربیات و تجدید اطلاعات درجهت چاره جویی و حل مشکلات حرفه اي شرکت کنندگان است به صورت ارائه سخنرانی , میزگرد و جلسات پرسش و پاسخ اداره می گردد. طول مدت آن حداقل 2 روز می باشد.
9.1.4 فراهم آیی ( کنفرانس)
نشستها و اجتماعاتی که به منظور شور و بحث در یک زمینه خاص تشکیل می گردد و در آن افراد نقطه نظرات خود را درباره مسائل و مشکلات مهم از طریق سخنرانی , جلسات پرسش و پاسخ , میز مطرح می نمایند. این نشستها می تواند در طی یک روز یا به صورت جلسات دوره اي تشکیل گردد. چنانچه این جلسات بصورت ادواري تشکیل (Case Report) گرد و گزارش موارد جالب شود به آن کنفرانس هاي دوره اي اطلاق می شود.
9.1.5 هم نشست (سمپوزیوم)
به منظور آموزش مسائل علمی تخصصی و فوق تخصصی در باره موضوعی خاص به صورت سخنرانی , کارگروهی , بحث و ارائه مقاله برگزار می گردد در سمپوزیوم هر یک از سخنرانان در باره جنبه خاصی از موضوع به بحث می پردازند, مخاطبین هم نشست افراد متخصص و صاحبنظر می باشند. طول مدت سمپوزیوم معمولآ ( 1) روز است .
9.1.6 کارگاه
برنامه اي است که جهت تقویت مهارت هاي حرفه اي شرکت کنندگان برگزارمی گردد. و در گروههاي کوچک جهت تبادل اندیشه ها , تجربیات و دیدگاهها , شرکت کنندگان به شور و مشورت می پردازند و معمولآ در چند روز و حداکثر تا یک هفته تشکیل می گردد.
 

 

 

9.2 نوع دوم برنامه ها: کوتاه مدت حرفه ای

برنامه اي است که هدف از برگزاري آن آموزش مهارتهاي جدید و تقویت مهارتهاي حرفه اي قبلی میباشد و حداقل یک دوم ساعات دوره بصورت بالینی و عملی برگزار میگردد.
آئین نامه تاسیس وبرگزاري دوره هاي کوتاه مدت حرفه اي
   1. هدف
هدف از برگزاري این دوره ها ارتقاء مهارت هاي حرفه اي دانش آموختگان علوم پزشکی است.
9.2.2 تعریف دوره
دوره کوتاه مدت حرفه اي به دوره اي اطلاق می شود که ضمن تامین نیازهاي حرفه اي دانش آموختگان علوم پزشکی و ارتقاء مهارت هاي حرفه اي آنان ، منتج به صدور گواهی شده ولی این
گواهی جایگزین مدارك رسمی دانشگاهی نخواهد شد. طول دوره بسته به محتواي دوره از دو هفته تا شش ماه است.
9.2.3 شرکت کنندگان
شرکت کنندگان این دوره ها ، دانش آموختگان علوم پزشکی هستند. (ماده 3 مصوبه هیات وزیران 10/2/1376)
9.2.4 مشخصات دوره هاي کوتاه مدت حرفه اي شامل موارد ذیل می شود:
 1. عنوان دوره
 2. ضرورت و کاربرد دوره
 3. طول مدت آموزش (طول مدت براساس محتوا تعیین میشود)
 4. شرایط فراگیران (کلیه ویژگیهاي فراگیران ،رشته تحصیلی و سوابق آموزشی آنان)
 5. محل آموزش (محل فیزیکی آموزش باید از امکانات لازم جهت رسیدن به اهداف دوره برخوردارباشد)
 6. تقویم زمانی شروع و اتمام دوره، آزمون ورودي و زمانبندی
 7. نحوه آموزش (شیوه هاي یاددهییادگیري مانند خواندن مقاله، جلسات سخنرانی، روش عملی وشبیه سازي ، آزمایشگاه ،ارائه از طریق ویدئوو کامپیوتر........)
 8. مسئول دوره آموزش و مدرسین دوره
 9. مقررات آموزشی(حضور و غیاب ،سایر مقررات آموزشی)
 10. ظرفیت دوره (تعداد شرکت کنندگان)
 11. نحوه ارزیابی یادگیرندگان (آزمون تئوري، عملی، نمره قبولی و .... )
 12. شهریه (میزان شهریه متناسب با برآورد هزینه دوره تعیین می شود)
9.2.5 محتواي دوره
محتواي دوره شامل اهداف اختصاصی ، توصیف کامل مراحل انجام مهارت و منابع علمی می شود.
9.2.6 مراکز مجری
دانشگاههاي علوم پزشکی مجاز به برگزاري دوره هاي کوتاه مدت حرفه اي می باشند. سایر مراکز می توانند با همکاري دانشگاههاي علوم پزشکی اقدام به برگزاري این دوره ها نمایند. بدیهی است در کلیه موارد مسئولیت دوره بعهده دانشگاه علوم پزشکی است.
9.2.7 فرایند تأسیس و /یا برگزاري دوره
دانشگاه هاي علوم پزشکی میتوانند با رعایت مفاد آئین نامه ،درخواست تاسیس و/یا برگزاري دوره نمایند.
ضوابط و برنامه تاسیس دوره از دانشگاههاي علوم پزشکی به اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی ارائه شده و پس از تائید در این اداره ، در مراکز واجد شرایط قابل اجرا خواهد بود
درخواست برگزاري دوره کوتاه مدت حرفه اي باید حداقل 3 ماه پیش ازبرگزاري دوره تکمیل و به اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی ارسال شود. صدور مجوز برگزاري دوره از اختیارات اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی است .
 
 
9.2.8 اختصاص امتیازآموزش مداوم
دوره هاي کوتاه مدت مهارت حرفه اي یکی از انواع برنامه هاي آموزش مداوم است که به آن امتیاز آموزش مداوم نیز تعلق می گیرد. گواهی امتیاز طبق ضوابط برنامه هاي آموزش مداوم صادر می شود.
9.2.9 اعطاء گواهینامه دوره
گواهی دوره کوتاه مدت حرفه اي باید به تائید معاون آموزشی دانشگاه ودبیر هر دوره برسد. این گواهی حاوي طول دوره ،محتواي آموزش و میزان صلاحیت کسب شده خواهد بود.این گواهی جایگزین مدرك رسمی دانشگاهی نشده ومشخصاً ارزش آموزش مداوم را دارد.

 

  1. برنامه های مدون

برنامه اي که با اهداف یادآوري آموخته هاي صحیح قبلی ، افزایش مهارتهاي علمی در تشخیص ، درمان و پیشگیري از بیماریهاي بر مبناي اصول علمی ذکر شده در کتب رسمی دانشگاهی (بایدهاي یادگیري کتاب Text) جهت شاغلین مراکز غیر آموزشی و پژوهشی توسط کمیته هاي تخصصی ویژه در مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی در رشته مربوطه تدوین گردیده است و جهت حل مشکلات حرفه اي فراگیران در گروههاي کوچک با تکیه بر اجراي برنامه به شکل پانل، پرسش و پاسخ، گزارش موارد جالب(Case Report)، بازدید، کار عملی، پخش فیلم هاي آموزشی و می باشد. ساعات مفید برگزاري برنامه می بایستی 5 ساعت باشد ( 1 ساعت 1 امتیاز 5 ساعت 5 امتیاز)

 

9.4 فعالیتهای پژوهشی و آموزشی

 

این گروه از برنامه های آموزش مداوم ناظر بر فعالیت های آموزشی-پژوهشی مشمولین می باشد که در قالب سخنرانی، ارائه پوستر در برنامه های آموزش مداوم، تالیف با ترجمه کتاب، مقاله و انتشار آنها بوده که مطابق مفاد آئین نامه نحوه تخصیص امتیاز به فعالیت آموزشی- پژوهشی، میزان امتیاز مربوطه به آنها تعلق می گیرد.

 

 

9.5 برنامه های آموزش مستمر بالینی

عبارت است از کلیه برنامه های آموزش بالینی جاری، که به طور روزانه، هفتگی، ماهیانه و مانند آن، به صورت مستمر و بر طبق تقویم خاص از طریق سازمان های مختلف دانشگاهی و مراکز آموزشی-درمانی اجرا می شود مانند کنفرانس هفتگی، گزارش صبحگاهی، گزارش مرگ و میر، تومور بورد، کلینیک پاتولوژی (CPC) و گزارش موردی (Case Report).

 

9.6 برنامه های غیر حضوری

برنامه های غیرحضوری آموزش مداوم: به تمامی برنامه های آموزش مداوم گفته می شود که ارائه آنها به حضور فیزیکی مشمولین در محل آموزش نیاز ندارد و مشمولین با انجام مجموعه فعالیت هایی طی دوره یا برنامه در قالب سامانه اینترنتی آموزش و یا لوح فشرده و یا بهره گیری از فناوری های الکترونیکی مانند: Mobile Learning و ... به ارتقای علمی -..- تامل می شوند. به این برنامه ها، برنامه های مطالعه در منزل (Home Study CPD) نیز اطلاق می شود.

جستجو