محتوی علمی برنامه های غیرحضوری 1401

ردیف

عنوان

تاریخ شروع

لینک دسترسی به محتوی

توضیحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
محتوی علمی برنامه های غیر حضوری 1400

ردیف

عنوان برنامه

تاریخ شروع

لینک دسترسی به محتوی

1

مراقبت های پرستاری در تشنج

1400/07/10

قسمت اول 

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

2

احیای قلبی- ریوی

1400/07/10

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

3

ترومبولیتیک تراپی در استروک

1400/07/10

قسمت اول

قسمت دوم

4

گزارش نویسی پرستاری

1400/07/10

قسمت اول

قسمت دوم

5

ارزیابی سلامت جنین

1400/08/10

قسمت اول

قسمت دوم

6

اصول تغذیه در بیماران مولتیپل اسکلروزیس

1400/09/10

قسمت اول

قسمت دوم

7 مسمومیت های شایع در کودکان 1400/09/11

قسمت اول

قسمت دوم

8 تفسیر ABG 1400/10/20

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

9 هموویژولانس 1400/09/20

قسمت اول

قسمت دوم

10  بیماری های زئونوز 1400/09/20

قسمت اول

قسمت دوم

11 تنظیمات ونتیلاتور 1400/10/10 محتوی علمی
12 دسترسی عروقی در همودیالیز و مراقبت های آن 1400/12/04

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

13 نوزاد سالم ( Healthy baby) 1400/12/05

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

14 مسمومیت های دارویی 1401/02/20

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

       
       
       
     

 

     
جستجو