محتوی علمی برنامه های غیرحضوری 1401

ردیف

عنوان

تاریخ شروع

لینک دسترسی به محتوی

توضیحات

1-

پرستار و همودیالیز

1401/7/25

1. Dry weight 

 

2. dialysis filter part 2

 

3. dialysis filter part 3

 

4. Hemodialysis nursing interventions part 4

 

5. Hemodialysis nursing interventions part 5

 

6. Hemodialysis nursing interventions part 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
محتوی علمی برنامه های غیر حضوری 1400

ردیف

عنوان برنامه

تاریخ شروع

لینک دسترسی به محتوی

1

مراقبت های پرستاری در تشنج

1400/07/10

قسمت اول 

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

2

احیای قلبی- ریوی

1400/07/10

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

3

ترومبولیتیک تراپی در استروک

1400/07/10

قسمت اول

قسمت دوم

4

گزارش نویسی پرستاری

1400/07/10

قسمت اول

قسمت دوم

5

ارزیابی سلامت جنین

1400/08/10

قسمت اول

قسمت دوم

6

اصول تغذیه در بیماران مولتیپل اسکلروزیس

1400/09/10

قسمت اول

قسمت دوم

7 مسمومیت های شایع در کودکان 1400/09/11

قسمت اول

قسمت دوم

8 تفسیر ABG 1400/10/20

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

9 هموویژولانس 1400/09/20

قسمت اول

قسمت دوم

10  بیماری های زئونوز 1400/09/20

قسمت اول

قسمت دوم

11 تنظیمات ونتیلاتور 1400/10/10 محتوی علمی
12 دسترسی عروقی در همودیالیز و مراقبت های آن 1400/12/04

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

13 نوزاد سالم ( Healthy baby) 1400/12/05

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

14 مسمومیت های دارویی 1401/02/20

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

       
       
       
     

 

     
جستجو