رابطین آموزش مداوم مراکز تحت پوشش دانشگاه
کارکنان

 مشخصات کارشناسان مرکز آموزش مداوم + شرح وظایف:

 

نام ونام خانوادگی:  زینب سلیمی                                                                                    نام و نام خانوادگی: کبری یوسفوند                                                

مدرک ورشته تحصیلی: کارشناسی ارشد – مهندسی هسته ای                                           مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری

تلفن تماس: 32235742-084                                                                                               تلفن تماس: 32235728-084


 

 

 

1)          تهیه برنامه عملیاتی سالیانه حوزه آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
2)          تهیه مستندات جهت برگزاری کمیته های مرتبط و پیگیری و اجرای مصوبات
3)          شرکت در جلسات کمیته های تخصیص امتیاز برنامه آموزش مداوم و ماده ۶ آموزش مداوم 
4)          صدور گواهی های شرکت کنندگان و سخنرانان مطابق ضوابط
5)          ارزیابی و تخصیص امتیاز برنامههای آموزش مداوم خارج از کشور
6)          صدور گواهی پایان دوره (دوره پنج ساله) برای تمدید پروانه کار مشمولین
7)           صدور مجوز اجرای برنامهها در موارد پیش بینی شده در آیین نامه و ضوابط آموزش مداوم
8)           صدور مجوز و نظارت بر آموزش های آزاد حوزه آموزش مداوم در سطح منطقه تحت پوشش
9)           نیازسنجی و تعیین اولویت های آموزشی مشمولین بر اساس نیاز مشمولان قانون در حوزه جغرافیایی تحت پوشش دانشگاه
10)        مطالعه قوانین، آیین نامه ها، ضوابط، استانداردها و دستورالعمل های ابلاغ شده در خصوص آموزش مداوم
11)       هماهنگی و ایجاد ارتباط با دیگر بخش های دانشگاهی و خارج دانشگاهی در راستای توسعه کمی و کیفی برنامههای آموزش مداوم
12)        هماهنگی در اجرا و توسعه برنامههای آموزش مداوم و تسهیل فرایندهای مربوطه
13)        مستندسازی تهیه و ارائه گزارش عملکرد آموزش مداوم به صورت دوره ای به حوزه آموزش مداوم وزارت متبوع
14)        اجرای برنامه مه های آموزش مداوم با تأکید بر رویکرد هزینه اثربخشی
15)       اجرای برنامه های آموزش مداوم با اولویت استفاده از منابع فیزیکی و نیروی انسانی موجود در دانشگاه برای کاهش هزینه ها
16)        ارتقاء و توسعه روش های آموزش مداوم با تأکید بر روش های نوین مانند آموزش الکترونیک ( در ایام شیوع کرونا الزاما به صورت وبینار)
17)        انجام سایر امور مرتبط با شغل مورد تصدی حسب نظر مقام مافوق
18)  مسئولیت هماهنگی و نظارت بر کلیه امور برنامه ریزی آموزش مداوم
19) پاسخ به کلیه مکاتبات قسمت برنامه ریزی و اقدامات مورد نیاز
20) ایجاد هماهنگی بین پرسنل قسمت برنامه ریزی و بهبود مستمر فرآیند جاری این بخش
21) عضویت در کمیته آموزش مداوم
22) تحویل به موقع تقویم نهایی ماهیانه برنامه به مدیر مرکز
23)  پیگیری گام به گام مراحل اعتبار بخشی و نیل به استانداردهای آموزش مداوم
24) پاسخگویی نهایی به ارباب رجوع قسمت برنامه ریزی
25) ارزشیابی و نیازسنجی برنامه ها
26) تکمیل فرم مشخصات برنامه و ثبت در سامانه آموزش مداوم
27) حضور و غیاب مشمولین در برنامه ها
28) اعلام برنامه پس از صدور مجوز به دبیر علمی برنامه
29) ارزیابی و ارزشیابی برنامه تکمیل فرم نهایی ارزیابی
30) اطلاع رسانی به مشمولین از طریق پیامک
31) الویت بندی برنامه ها بر اساس نیازسنجی
32) تهیه کلیه فرم های برنامه ها 
33) تهیه ملزومات برنامه
34) هماهنگی های لازم جهت اجرای برنامه
35) هماهنگی با دبیر علمی برنامه
36) هماهنگی مکان اجرای برنامه
37) ارزیابی سخنران برنامه
38) ارزیابی محتوای آموزشی
39)  ارزیابی برنامه های حضوری
40) ارسال مستندات به وزارت متبوع

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

جستجو