چارت

در حال حاضر دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکي ایلام زير نظر معاونت آموزشي داراي چارت تشکيلاتي زير مي باشد:

چارت فعلي آموزش مداوم

 

معاون آموزشی

 

 

دبیر آموزش مداوم

 

 

 

کارشناس آموزش مداوم

 

کارشناس آموزش مداوم

 

شرح وظایف

 

جستجو